© 2017 by Mariska Zwaans.        Proudly created with Wix.com

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey LinkedIn Icon
  • Grey Instagram Icon

Algemene voorwaarden

 Artikel 1. Algemeen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder
1. opdrachtgever                    : de partij die opdracht geeft
2. opdrachtnemer                   : Kind, ouder, gezin en autisme coach Bloom and Grow Coaching

                                                  in persoon Mariska Zwaans             

 

Artikel 2. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, behoudens wijzigingen in deze voorwaarden welke door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd.

 

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst
1.         De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtnemer en opdracht-
            gever ondertekende opdrachtbevestiging door opdrachtnemer retour is ontvangen. De

            bevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door opdrachtgever aan opdrachtnemer             verstrekte informatie. De bevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig                 weer te geven.
2.         De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard                       of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is                   aangegaan.
3.         Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke                   uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen               tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.

 

Artikel 4. Uitvoering van de opdracht
1.         Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht uitgevoerd wordt. Zij zal             haar werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen verrichten en daarbij de                               zorgvuldigheid in acht nemen die van een coach verwacht mag worden.
2.         Opdrachtnemer kan slechts meer werkzaamheden verrichten en aan opdrachtgever in                   rekening brengen dan waartoe opdracht is verstrekt, indien opdrachtgever hiervoor                     vooraf toestemming heeft verleend.
3.         Indien opdrachtnemer derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, zal               zij daartoe slechts overgaan na daarover met opdrachtgever overeenstemming te hebben

            bereikt middels een behandelovereenkomst.

 

Artikel 5. Geheimhouding
Opdrachtnemer is, tenzij zij een wettelijke plicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding tegenover derden. Opdrachtnemer zal in het kader van de opdracht alle voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal zonder toestemming van opdrachtnemer aan derden geen mededelingen doen over de aanpak van Bloom and Grow, haar werkwijze en dergelijke.

                                                                                                                  

Artikel 6. Offertes en aanbiedingen
1.         Alle offertes en aanbiedingen van opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte                 een termijn voor aanvaarding is gesteld.
2.         Opdrachtnemer kan niet aan een offerte of aanbieding worden gehouden indien de                       opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding, dan wel een                   onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.         Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 

Artikel 7. Honorarium
1.         Het honorarium van opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende

            opdracht.
2.         Over alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigde bedragen wordt de                     omzetbelasting (21% BTW) in rekening gebracht.

 

Artikel 8. Betaling
1.         Betaling door opdrachtgever dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum,                     middels overmaking op een door opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening.
2.         Het honorarium van opdrachtnemer wordt periodiek of na volbrenging van de                             werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij opdrachtgever en                         opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt.
3.         Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-)kosten, die               opdrachtnemer maakt als gevolg van de niet-nakoming door opdrachtgever van diens                 betalingsverplichtingen, komen ten laste van opdrachtgever.

 

Artikel 9. Annulering en opzegging
1.         Wanneer opdrachtgever een reeds gemaakte afspraak met opdrachtnemer wenst te                       annuleren dient zulks uiterlijk 24 uur van te voren (telefonisch of via e-mail) aan                         opdrachtnemer te worden doorgegeven. Indien de annulering korter dan 24 uur van                     tevoren plaatsvindt, of in het geval er in het geheel geen annulering heeft                                     plaatsgevonden, is opdrachtnemer gerechtigd de kosten aan opdrachtgever in rekening te             brengen. Dit is 75% van alle kosten voor die afspraak.
2.         Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen.   

            Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden meegedeeld.

 

Artikel 10. Toepasselijk recht en forumkeuze
1.         Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene             voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
2.         Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en                       opdrachtnemer, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn en welke niet                 tot de competitie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde                     rechter in het arrondissement waarin opdrachtnemer haar woonplaats heeft.
3.         Partijen zullen pas een beroep op een rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben

            ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Artikel 11. Aansprakelijkheid
Het advies is resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De opdrachtnemer is nimmer aan-

sprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten door, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de opdrachtnemer. Voor lichamelijke en psychische klachten, raden wij u eerst aan om contact op te nemen met uw huisarts.

 

Artikel 12. Observatie en verslag
Op verzoek van de opdrachtgever bezoekt opdrachtnemer de school, de instelling of andere belanghebbenden voor observatie of verslaglegging. Dit bezoek duurt maximaal 1 uur. Opdrachtnemer stuurt hiervoor de factuur naar de opdrachtgever.
Op verzoek van de opdrachtgever kan er een schriftelijk verslag naar derden (bijvoorbeeld school, instelling of andere belanghebbenden) worden gemaakt. Dit verslag wordt door zelf gemaakt door opdrachtnemer.

 

Artikel 13. Begeleiding kinderen t/m 18 jaar
Opdrachtnemer is gehouden aan de wettelijke regel dat voor kinderen onder de 18 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding.
Beide gezaghebbende ouders dienen door middel van een handtekening akkoord te gaan met de begeleiding  door de opdrachtnemer. Opdrachtnemer kan niet verantwoordelijk voor worden gehouden voor eventuele conflicten tussen beide gezaghebbende ouders of hun verantwoordelijkheden. 

 

Artikel 14. Geschillen
Indien tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer een geschil optreedt, trachten partijen in minnelijk overleg tot een regeling te komen. Wanneer een regeling in der minne niet mogelijk is zal het geschil in eerste aanleg worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.

 

Artikel 15. Overige voorwaarden
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de eigenaar van Bloom and Grow coaching.

 

Artikel 16. Werking
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Rotterdam, alwaar Bloom and Grow coaching, de opdrachtnemer,  is ingeschreven onder nummer 65582330.

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

 

Hellevoetsluis,1 april 2016